Pożary traw

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione!

Każdego roku przy wypalaniu traw giną ludzie i zwierzęta. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka a zwłaszcza jest niechlubną tradycją Polaków, z którą od lat zmagają się strażacy zawodowi, jak i ochotnicy, służby leśne i ochrony środowiska, policjanci i strażnicy miejscy. Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy - wszyscy zdecydowanie apelują, że wypalanie nie jest efektywnym sposobem "odnawiania"gleby. Zostało naukowo udowodnione wiele lat temu, że wypalanie suchej trawy wpływa negatywnie na roślinność i zwierzynę zamieszkującą tereny trawiaste. W związku z tym ziemia zostaje wyjałowiona, a nie użyźnia się i nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych. Przerywany jest proces formowania się próchnicy, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych znajdujących się w glebie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody oraz oznacza tony toksyn przedostających się w momencie spalania do atmosfery.

Około 30% pożarów traw powstaje w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia, głównie za sprawą wyrzucania niedopałków z przejeżdżających pojazdów na pobocze drogi (warto wiedzieć, że żar zapałki ma temperaturę rzędu około 800OC, a papieros, rzucony niedopałek to około 600OC). W żadnym z powyższych przypadków sprawcy nie biorą pod uwagę powstającego zagrożenia rozwoju pożaru na obszary leśne, a przecież jest ono bardzo realne! Trawa po okresie zimowym pali się bardzo szybko, bowiem jest wysuszona - ogień ogarnia coraz większe obszary powodując zagrożenie dla lasów, zabudowań gospodarczych, zakładów pracy itp. Aby się zapalił las, np. od suchej trawy, wystarczy 250OC. Rzucenie niedopałka, który ma 600OC. można przyrównać do świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką.

Każde wypalanie traw, a co za tym idzie - każda interwencja służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej sporo kosztuje, a w skali kraju są to dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt itd. to przede wszystkim ludzkie życie, zniszczona przyroda, co nie sposób określić w złotówkach, więc trudno oszacować straty. Ogólnie są to na pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z budżetu państwa. Oznacza to, iż to my - całe społeczeństwo - ponosimy ciężar finansowy walki z tymi niepotrzebnymi, a niejednokrotnie groźnymi pożarami.

 

Uregulowania prawne w zakresie wypalania roślinności.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. pkt 12. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109, poz. 719)

 

Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 4.1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
4)  rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
  5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.