Ognik

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom kreowania bezpiecznych zachowań w świadomości najmłodszych pokoleń, stworzyliśmy w siedzibie naszej Komendy specjalistyczną salę edukacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wdrażając tym samym program poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowania ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Narzędzie to dedykowane najmłodszym wychowankom placówek oświatowych - przedszkolakom i uczniom klas szkół podstawowych.

W ramach wdrażanego programu odpowiednio przeszkoleni strażacy prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wyjaśnienie dzieciom, m.in. jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i przedszkoli do odwiedzenia nas, wraz z wychowankami, i wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych w sali edukacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Termin wizyty należy uprzednio uzgodnić telefonicznie z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Krośnie lub jego zastępcą - tel. 13 307 90 35 lub 601 851 656, a następnie wypełnić i przesłać na adres e-mailowy tut. Komendy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) zamieszczoną poniżej kartę zgłoszenia.

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem sali edukacyjnej, którego treść dostępna jest pod zamieszczonym poniżej linkiem.

 - Regulamin sali edukacyjnej

 - Karta zgłoszenia

Przetarg na zakup oleju napędowego 2019

Znak sprawy: MT.2370.6.2019                                                                Krosno, 2019-04-30

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

nr 1/2019

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów do Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z  wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców i opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy,

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo cysterną wyposażoną w licznik elektroniczny, który posiada możliwość potwierdzenia na wydruku wydanej ilości. Podstawą do wystawienia faktury jest wskazanie zalegalizowanego układu pomiarowego
z kompensacją do 15OC przy autocysternie wraz z wydrukiem celem potwierdzenia wydanej ilości (w tym przypadku 12000 l oleju napędowego już z kompensacją do 15OC).

Dodatkowo Zamawiający zweryfikuje ilość dostarczonego paliwa za pomocą posiadanego elektronicznego układu pomiarowego.

Zamawiający zakupuje paliwo wyłącznie na własne potrzeby.

Termin płatności – przelew 14 dni.

3.   Termin wykonania zamówienia:

Do 14 maja 2019 roku

4.   Wymagania formalne wobec Wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).

Wymagane jest, aby przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca spełnił obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla Wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  2. Koncesja na działalność objętą zamówieniem,
  3. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 2 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:

Cn/Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

- Cb – cena oferty badanej,

- 100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

 

Ofertę prosimy przesyłać do 10 maja 2019 roku do godz. 1030 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

Wykonawca po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży z Zamawiającym zobowiązany będzie przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego spełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl    

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia dot. przetargu otwartego
w rozumieniu art. 701-705 k.c. udziela:

st.kpt. Krzysztof Szczęsny Telefon: 13 43 66 308 wew. 20, lub kom. 661 632 131

 

 

Załączniki:

word - formularz oferty

word - wzór umowy (UWAGA: W dniu 06.05.2019 dokonano korekty treści wzoru umowy)

 

Przetarg olej napędowy XI 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2/2018 - ZAKUP PALIWA
OGŁOSZENIE

nr 2/2018

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia/nazwa:

dostawa oleju napędowego w ilości – 12.000 litrów ( 6000 litrów o parametrze temperatury blokady zimnego filtra na poziomie -23 st. C i 6000 litrów o parametrze temperaturze blokady zimnego filtra na poziomie -43 st. C) oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2.000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Znak sprawy: MT.2370.25.2018 Krosno, 2018-11-16

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

nr 2/2018

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia/nazwa:

dostawa oleju napędowego w ilości – 12.000 litrów ( 6.000 litrów o parametrze temperatury blokady zimnego filtra na poziomie -23 st.C i 6.000 litrów o parametrze temperaturze blokady zimnego filtra na poziomie -43 st.C) oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2.000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców i opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.itl.pl) oraz BIP w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawa oleju napędowego w ilości – 12.000 litrów ( 6000 litrów o parametrze temperatury blokady zimnego filtra na poziomie -23 st.C i 6000 litrów o parametrze temperaturze blokady zimnego filtra na poziomie -43 st.C) oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2.000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo cysterną wyposażoną w licznik elektroniczny, który posiada możliwość potwierdzenia na wydruku wydanej ilości. Podstawą do wystawienia faktury jest wskazanie zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15oC przy autocysternie wraz z wydrukiem celem potwierdzenia wydanej ilości (w tym przypadku w sumie 12000 l oleju napędowego zimowego z kompensacją do 15oC i 2000 litrów benzyny bezołowiowej 95 już z kompensacją do 15OC). W przypadku benzyny bezołowiowej dopuszcza się przyjęcie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej 15OC na podstawie dowodu wydania z bazy paliw.

Dodatkowo Zamawiający zweryfikuje ilość dostarczonego paliwa za pomocą posiadanego elektronicznego układu pomiarowego.

Zamawiający zakupuje paliwo wyłącznie na własne potrzeby.

Termin płatności – przelew 14 dni.

3. Termin wykonania zamówienia:

Do 30 listopada 2018 roku

4. Wymagania formalne wobec Wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).

Wymagane jest, aby przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca spełnił obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5. Wytyczne dla Wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
Koncesja na działalność objętą zamówieniem,
Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

6. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 2 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:

Cn/Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

- Cb – cena oferty badanej,

- 100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ofertę prosimy przesyłać do 23 listopada 2018 roku do godz. 1030 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

Wykonawca po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży z Zamawiającym zobowiązany będzie przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego spełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10. Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia dot. przetargu otwartego w rozumieniu art. 701-705 k.c. udziela:

st.kpt. Krzysztof Szczęsny Telefon: 13 43 66 308 wew. 20, tel. kom. 661 632 131

Ogłoszenie nr 2/2018 na dostawę paliwa

Załacznik nr 1 - Formularz oferty do ogłoszenia nr 2/1018

Załącznik nr 2 - Wzór umowy do ogłoszenia nr 2/2018

Nabór do służby

 

W chwili obecnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie nie prowadzi naboru kandydatów do służby przygotowawczej.

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej w ramach służby kandydackiej zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron www:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

      - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

   - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

    - Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie