piątek, 25 września 2020 06:41 Napisane przez

Zapytanie ofertowe na zakup pralnicy

 

 

 

Znak sprawy: MT.2370.13.2020                                                              Krosno, 2020-09-25

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

nr 3/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie zestawu do prania i konserwacji ubrań specjalnych:

- pralnico-wirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,

- zestaw pomp dozujących umożliwiających automatyczne dozowanie,

- suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych.

(zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania w przypadku
nie otrzymania planowanych środków na realizację przedsięwzięcia).

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców lub opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 42716000-8, 42716120-5, 42716200-0

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa zestawu do prania i konserwacji ubrań specjalnych, w którego skład wchodzi:

-         pralnicowirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,

-         zestaw pomp dozujących umożliwiających automatyczne dozowanie,

-         suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych.

(Dokładny „Opis przedmiotu zamówienia” stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia)

3.   Termin wykonania zamówienia:

Do 18 grudzień 2020 r.

4.   Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG)

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1) oraz następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
  2. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów.

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (zał. nr 2 - projekt) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena brutto (koszt) 70 %
2 Okres gwarancji i rękojmi (gwarancja i rękojmia udzielane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu są tożsame czasowo) 30 %

CENA – C (waga 70%)

Wartość całkowita kryterium Cena (C) = (Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najniższa cena) : Cena oferty (brutto) ocenianej) x 100 pkt x 0,70

Okres gwarancji i rękojmi - G (waga 30 %).

Ilość możliwych punktów do uzyskania:

10 pkt. - przedłużona gwarancja i rękojmia do 36 miesięcy

20 pkt. - przedłużona gwarancja i rekojmia do 48 miesięcy

30 pkt. - przedłużona gwarancja i rekojmia do 60 miesięcy i więcej

Uwaga: Minimalna gwarancja i rękojmia wynosi 24 miesiące – 0 pkt.

Całkowita ilość punktów (P) do zdobycia w kryterium oceny ofert będzie liczona
wg. następującego wzoru.

P = C + G

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszoną ofertę, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ofertę prosimy przesyłać do 9 października 2020 roku do godz. 1200 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu związania ofertą do 60 dni w przypadku braku otrzymania w terminie planowanych środków na realizację przedsięwzięcia.

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia udziela:

st. kpt. Krzysztof Szczęsny, telefon: 13 43 66 308 wew. 20 lub 661 632 131.

 

word - formularz oferty

word - wzór umowy

word - opis przedmiotu zamówienia

 

 

_________________________________________________________________________

Odpowiedzi na pytania dotyczące OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.

                                                                              Aktualizacja: 06.10.2020 r.

Pytanie nr 1.

Dzień dobry,

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu pralnicy dopuszczają Państwo urządzenie o średnicy okna wsadowego 373 mm ?

Ad. 1. ) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3) do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga średnicę okna wsadowego nie mniejszą niż 400 mm.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszczą Państwo pralnice spełniającą wszystkie wymagania, ale o średnicy okna wsadowego 380 mm a nie 400 mm?

Ad. 2.)Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3) do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga średnicę okna wsadowego nie mniejszą niż 400 mm.

Pytanie nr 3.

Zwracam się do Państwa z pytaniem czy dopuszczają Państwo maszynę bez czujnika wilgotności ?

Ad.3.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3) do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga urządzenie suszarki bębnowej z systemem pomiaru wilgotności pozostałej pozwalający na nieprzesuszenie obrabianych wyrobów.

 

Pytanie nr 4 – dotyczy suszarki

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia służyły do prania i konserwacji ubrań specjalnych. W przypadku konserwacji (impregnacji) proces ten zachodzi w suszarce i dla ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN:2014-11, wymagane jest aby był to proces specjalnie do tego dedykowany, zachodził w odpowiednich temperaturach i odpowiednim czasie. W pralce impregnat zostaje jedynie naniesiony. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Zamawiajmy wymaga aby suszarka posiadała specjalne fabryczne programy dedykowane do konserwacji (impregnacji) ubrań specjalnych i był on opisany w instrukcji obsługi?

Ad.4.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3) do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga aby urządzenie posiadało specjalne, programy do tego celu i odpowiednio opisane w instrukcji obsługi.

 

Pytanie nr 5 – dotyczy pralnico-wirówki

Czy Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnej instrukcji obsługi (fragmentu) potwierdzającej wymóg posiadania fabrycznego programu do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych?

Ad.5.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3)
do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny programy do tego celu. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi (fragmentu) potwierdzającej wymóg posiadania fabrycznego programu do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych? Potwierdzeniem spełniania wymagania jest wpisanie zapisu „SPEŁNIA” do Formularza oferty
w propozycjach wykonawcy w pkt. 6 dotyczących pralnico-wirówki.

 

Pytanie nr 6 – dotyczy pralnico-wirówki

Czy Zamawiający wymaga aby pralnica posiadała fabryczny program dedykowany do prania masek?

Ad.6.) Zamawiający nie wymaga, aby pralnica posiadała taki program.

 

Pytanie nr 7 – dotyczy suszarki

Czy Zamawiający wymaga aby suszarka posiadała fabryczny program dedykowany do suszenia masek?

Ad.7.) Zamawiający nie wymaga, aby suszarka posiadała taki program.

 

Pytanie nr 8 – dotyczy pralnico-wirówki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od pkt. 8 parametrów wymaganych?

Ad.8.) Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od pkt.8 i podtrzymuje w tym zakresie zapis
ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” i wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system ważenia wsadu i automatyczne dostosowywanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania.

 

Pytanie nr 9 – dotyczy pralnico-wirówki

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę z niebieskiej emalii, z panelem sterowania (front) ze stali nierdzewnej, zasilanie 400V, o mocy grzewczej 14kW?

Ad.9.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3)
do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga, aby panel przedni, górny i panele boczne obudowy wykonane były ze stali nierdzewnej. Zamawiający wymaga, aby maksymalna moc grzewcza nie przekraczała 12kW.

 

Pytanie nr 10 – dotyczy pralnico-wirówki

Czy Zamawiający dopuści zestaw startowych środków chemicznych w pojemnikach 24-30kg

- środek pralniczy: 1szt. 25kg

- środek wspomagający pranie: 1szt. 24kg

- środek dezynfekujący: 1szt. 30kg

- środek impregnujący: 1szt. 24kg

Ad.10.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3)
do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga dostarczenia zapasu środków piorących
i impregnujących w pojemnikach o pojemności 20 l. (4 x 20l.). Wielkość tą należy traktować jako minimalne wymaganie co do pojemności – zapas startowy.

 

 

Pytanie nr 11 – dotyczy suszarki

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności bębna 325l, średnicy okna wsadowego 520mm, zasilaniu 400V?

Ad.11.) Zamawiający podtrzymuje zapis ze „Specyfikacji przedmiotu zamówienia” ( załącznik nr 3)
do OGŁOSZENIA nr 3/2020 z dnia 25.09.2020 r.  i wymaga pojemności bębna suszarki o pojemności minimum 330l i średnicy okna wsadowego minimum 560mm. Zamawiający dopuszcza zasilanie 400 V.