piątek, 09 października 2020 11:07 Napisane przez

Przetarg na zakup ubrań specjalnych

 

Znak sprawy: MT.2370.14.2020                                                              Krosno, 2020-10-08

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

nr 4/2020

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701–705 k.c.,

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) – min. 16 kompletów

- (zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania w przypadku
nie otrzymania planowanych środków na realizację przedsięwzięcia),

- (zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta
i posiadanych środków finansowych),

- (zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 30% zamówionych rozmiarów
z ogólnej ilości przedmiotu zamówienia w okresie do 1-go roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany rozmiarów tylko tych produktów, które nie będą nosiły śladów użytkowania).

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 35811100-3, 35113400-3,

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

  • Ubranie specjalne dla PSP składające się z kurtki i spodni zgodne z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej zgodnej z normą PN-EN 15614.

Wzór zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla PSP zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 09.04.2019 roku z późniejszymi zmianami (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Ilość zamawianych kompletów: min. 16 (lub dodatkowo kilka kompletów w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

Normatywne rozmiary ubrań specjalnych zostaną przekazane wykonawcy z chwilą podpisania umowy.

Zamawiane przedmioty ochrony odzieży specjalnej muszą posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP i być wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 5 lutego 2007 r. (Dz. Urzędowy KG PSP nr 2, poz. 17 z 2009 r.) oraz Rozporządzeniem MSWiA z dn. 30 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 4 poz. 25 z 2006 r. z późn zm.).

3.   Termin wykonania zamówienia:

Do 18 grudnia 2020 r.

4.   Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG)

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
  2. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów.

  1. Wypełniony i podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia ubrania specjalnego dla PSP
    (załącznik nr 3).
  2. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 ze zm.).

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (zał. nr 2 - projekt) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena ofertowa – 50 pkt

2) Okres gwarancji – 10 pkt

3) Parametry techniczne – 40 pkt

2.  Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:

1)Cena ofertowa – A oferty [50 pkt]

W zakresie kryterium „cena ofertowa” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej (cena najniższa otrzymuje łącznie 50 pkt).

Cena – wyliczenie wg wzoru:

CENA OFERTY ZAWIERAJĄCEJ NAJNIŻSZĄ CENĘ

A oferty=   ------------------------------------------------------------------ x 50 pkt

CENA OFERTY BADANEJ

gdzie;

cena oferty – cena brutto w PLN za dostawę przedmiotu zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.

2) Okres gwarancji – B oferty [10 pkt]

Ilość możliwych punktów do uzyskania:

5 pkt - przedłużona gwarancja i rękojmia do 24 miesięcy

10 pkt - przedłużona gwarancja i rękojmia do 36 miesięcy i więcej

Uwaga: Minimalna gwarancja i rękojmia wynosi 12 miesięcy – 0 pkt

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3) Parametry techniczne ubrania – Coferty [40 pkt]

Coferty = C 1 oferty + C2 oferty + C3 oferty + C 4 oferty + C5 oferty + C6 oferty + C7 oferty

Parametry techniczne ubrania zgodnego z normą PN-EN 469:

  • Oceniając oferty według kryterium parametry techniczne Zamawiający będzie brał pod uwagę wymienione niżej parametry materiałów oraz elementy wykonania ubrania specjalnego zgodnego z normą PN-EN 469 oferowanego przez Wykonawcę. Podanie parametrów jest niezbędne przy złożeniu oferty.
  • Maksymalna liczba punktów do uzyskania w zakresie przedmiotowego kryterium wynosi 40 pkt i stanowi sumę wszystkich punktów uzyskanych z wyników poszczególnych podkryteriów (parametrów) zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Oceniany parametr Wartość ocenianego parametru podana przez Wykonawcę Sposób obliczania punktów w ocenianym parametrze

Maksymalna ilość punktów do uzyskania

Uwagi
1.

C1

Gramatura tkaniny zewnętrznej z której wykonano wzmocnienia na kolanach i łokciach. Wymagana gramatura min. 350 g/m2

...………g/m2

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C1= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji minimalnej gramatury tkaniny na poziomie nie mniejszym niż 350 g/m2 wykonawca otrzymuje 5 pkt. W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt -
2.

C2

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej ramion kurtki ciężkiej materiałem zapobiegającym przemakaniu i przetarciom.

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C2= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji wykonania zabezpieczenia zgodnego z wymaganiem wykonawca otrzymuje 5 pkt .

W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt -
3.

C3

Ochrona przed oparzeniami badana wg metody opisanej w załączniku E normy PN-EN – wyniki badań zgodne z załącznikiem C normy PN-EN 469 metoda ISO 13506:2008

Wymagania dla oparzeń II st. max 2%, III st. 0%

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C3= spełnia / nie spełnia

Przeprowadzenie badań i uzyskanie wymaganych minimalnych wyników dla oparzeń powoduje przyznanie 10 pkt. W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

10 pkt -
4.

C4

Zamek główny kurtki ciężkiej od wewnątrz oddzielony od ciała ratownika poprzez zastosowanie plisy z materiału

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C4= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji wykonania zabezpieczenia zamka zgodnego z wymaganiem wykonawca otrzymuje 5 pkt .

W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt -
5.

C5

Szerokość warstwy chroniącej kurtkę przed podsiąkaniem minimum 100mm oraz wysokość warstwy spodni zabezpieczającej przed podsiąkaniem wody
200 mm (oba parametry w obu elementach umundurowania muszą być spełnione jednocześnie)

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C5= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji wykonania obu warstw (zarówno w kurtce ciężkiej jak i w spodniach) zgodnie z wymaganiem wykonawca otrzymuje 5 pkt.

W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt -
6.

C6

Otwory w przedniej części kurtki ciężkiej do wprowadzenia pętli ratowniczej lub innego ŚOI chroniącego przed upadkiem z wysokości

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C6= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji wykonania wymaganych otworów w kurtce ciężkiej wykonawca otrzymuje

5 pkt.

W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt.  
7.

C7

Parametr oporu pary wodnej dla zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret≤15 m2Pa/W

……m2Pa/W

TAK / NIE *

[*niewłaściwe skreślić]

C7= spełnia / nie spełnia

W przypadku deklaracji zastosowania zestawu komponentów tworzących kurtkę i spodnie ubrania specjalnego Ret≤15 m2Pa/W wykonawca otrzymuje 5 pkt.

W każdym innym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.

5 pkt.  

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P oferty = A oferty + B oferty + C oferty

gdzie;

P oferty – całkowita liczba punktów

A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa”

B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

C oferty – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta sklasyfikowana zgodnie z ilością uzyskanych punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Ofertę prosimy przesyłać do 19 października 2020 roku do godz. 1200 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu związania ofertą do 60 dni w przypadku braku otrzymania w terminie planowanych środków na realizację przedsięwzięcia.

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia udziela:

st. kpt. Krzysztof Szczęsny, telefon: 13 43 66 308 wew. 20 lub 661 632 131.

 

word - Formularz oferty

word - Wzór umowy

pdf - Opis przedmiotu zamówienia

pdf - Uzgodnienia KG PSP