piątek, 23 października 2020 12:58 Napisane przez

Przetarg na zakup samochodu operacyjnego

    

 

Krosno, 2020-10-23

Znak sprawy: MT.2370.16.2020                                                             

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE

nr 6/2020

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701–705 k.c.,

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.

(zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania w przypadku
nie otrzymania planowanych środków na realizację przedsięwzięcia).

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 34144210-3,

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie.

3.   Termin wykonania zamówienia:

16 grudzień 2020

4.   Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów
w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest spełniać poniższe warunki:

  1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
    i osobami zdolnymi do wykonania
    zamówienia;
  3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca złoży oświadczenie (zał. nr 2).

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).Do formularza ofertowego należy dołączyć dodatkowo opisane wymagania techniczno-użytkowe z propozycjami wykonania przedmiotu ogłoszenia (załącznik nr 4.)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

3. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 3 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1)        Cena ofertowa – 70 pkt

2)        Okres gwarancji mechanicznej – 30 pkt

2.         Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:

1)        Cena ofertowa – A oferty [70 pkt]

W zakresie kryterium „cena ofertowa” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej (cena najniższa otrzymuje łącznie maksymalnie 70 pkt).

Cena – wyliczenie wg wzoru:

CENA OFERTY ZAWIERAJĄCEJ NAJNIŻSZĄ CENĘ

A oferty=   ------------------------------------------------------------------ x 70 pkt

CENA OFERTY BADANEJ

gdzie;

cena oferty – cena brutto w PLN za dostawę przedmiotu zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.

2)        Okres gwarancji mechanicznej – B oferty [30 pkt]

Ilość możliwych punktów do uzyskania:

20 pkt - przedłużona gwarancja mechaniczna do 36 miesięcy,

30 pkt - przedłużona gwarancja mechaniczna do 48 miesięcy,

Uwaga: Minimalna gwarancja i rękojmia wynosi 24 miesiące – 0 pkt

3.         Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P oferty = A oferty + B oferty

gdzie;

P oferty – całkowita liczba punktów

A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa”

B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”

Oferta sklasyfikowana zgodnie z ilością uzyskanych punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

 

Ofertę prosimy przesyłać do 3 listopada 2020 roku do godz.1200 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl    

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia udziela:

st.kpt. Krzysztof Szczęsny            Telefon: 661 632 131 , godz. 800-1500

 

pdf - treść ogłoszenia w formacie PDF

word - formularz oferty,

word - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

word - wzór umowy,

word - wymagania techniczno użytkowe.