piątek, 15 marca 2019 13:16 Napisane przez

Remont pomieszczeń budynku magazynowo-garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie ( II etap)

Znak sprawy: MT.2370.5.2019                                                                Krosno, 2019-03-15

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/2019

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Remont pomieszczeń budynku magazynowo-garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie ( II etap),

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z  wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.pl) oraz BIP w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)

kod CPV: 45216121-8, 45300000-0, 45400000-1, 45310000-3.

2.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont pomieszczeń magazynowo-garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie (II etap) wg załączonej dokumentacji.

Zamawiający umożliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku KM PSP w Krośnie w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.   Termin wykonania zamówienia:

10 maj 2019

4.   Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest spełniać poniższe warunki:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia;
 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca złoży oświadczenie (zał. nr 2).

Zamawiający na przedmiot zamówienia wymaga udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.   Wytyczne dla wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).Do formularza ofertowego należy dołączyć dodatkowo kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót.
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
  2. Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

 

6.   Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 3 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.   Proces i kryteria wyboru wykonawcy

Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.

Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.

Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją

zamówienia.

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:

Cn/Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

- Cb – cena oferty badanej,

- 100% - procentowe znaczenie kryterium

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8.   Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

 

Ofertę prosimy przesyłać do 22 marca 2019 roku do godz.1300 na adres:


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,

38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania

9.   Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl    

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego zapytania ofertowego udziela:

st.kpt. Krzysztof Szczęsny Telefon:13 43 66 308 wew. 20, tel. kom. 661 632 131
godz. 800-1400

 

- formularz oferty

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- wzór umowy

- projekt budowlany

- przedmiar - część budowlana (nieaktualne)

- przedmiar - część budowlkana (po aktualizacji)

- przedmiar - część elektryczna

- specyfikacja techniczna - elektryka

- specyfikacja techniczna - budowlana