NSZZ Solidarność

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w dniu 31.05.2000r. zawiązał się terenowy oddział Związku Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie od dnia 09.03.2009 r. działa jako niezależna Komisja Zakładowa zarejestrowana w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych. Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na dzień 24.03.2016 r. liczy 24 członków.

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych a w szczególności:

  • zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wszelkiego rodzaju współpraca z innymi związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy mająca na celu dobro pracownika,
  • dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
  • podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
  • wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej, szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
  • kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny, umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.

 

Do reprezentowania Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność upoważniony jest Zarząd Terenowy występujacy w składzie:

1. Przewodniczący – Wojciech Haręzga,

2. Wiceprzewodniczący – Mateusz Dębiec,

3. Wiceprzewodniczący - Dariusz Dyrcz,

4. Wiceprzewodniczący - Maciej Farbaniec.