Zawody gminne

Ustalenia szczegółowe dotyczące organizacji i przebiegu gminnych zawodów sportowo - pożarniczych drużyn OSP i MDP

 

Przygotowanie zawodów sportowo - pożarniczych jednostek OSP .

I. Ustalenia ogólne.

Ze względu na sposób przygotowania zawodów, jak i przebieg poszczególnych konkurencji, celem poprawienia ich jakości podczas organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP, sugeruje się rozważenie następujących kwestii:

 1. Organizacja zawodów, ze szczególnym naciskiem na wytyczanie torów biegu sztafetowego, ze względu na bezpieczeństwo startujących zawodników, nie może się odbywać na nierównym terenie, które stwarza poważne zagrożenie dla startujących zawodników. W przypadku planowania przeprowadzenia zawodów na terenie nierównym, z dużym wyprzedzeniem czasu należy dokonać oceny stanu nawierzchni, a następnie dokonać niwelacji nierówności terenu.
 2. Złożenie obowiązków organizacji całości zawodów tylko na jedną jednostkę OSP, w przeważającej liczbie przypadków, jest zadaniem przerastającym jej możliwości osobowe. Na szczeblu gminnym musi być ściśle określona ilość i jakość zadań oraz muszą być wytypowane osoby/zespoły do ich realizacji. Wskazanym jest, aby dla zachowania ciągłości i jakości organizacji, zawody były przygotowywane przez te same zespoły.
 3. Strażak z danej jednostki OSP odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, nie może być obarczony innymi funkcjami, a tym bardziej nie może brać udziału w zawodach jako zawodnik czy opiekun drużyny.
 4. Bardzo ważnym elementem wpływającym na sprawność przebiegu zawodów jest dokonanie właściwego wytyczenia torów. Jest to bardzo trudne zadanie, wymagające doświadczenia, które powinno być realizowane przez jedną i tę sarną osobę (osoby) przy współpracy z organizatorem, czyli wytypowaną jednostką OSP.
 5. Wyznaczona imiennie i oznakowana służba porządkowa, pod kierownictwem strażaka (np. Komendant Gminny lub inna osoba funkcyjna) posiadającego znajomość przebiegu poszczególnych konkurencji, wykonująca wszystkie czynności pomocnicze podczas zawodów, jest głównym elementem ich sprawnego przeprowadzenia.
 6. Dla uzyskania prawidłowego efektu edukacyjnego i stworzenia możliwości osiągnięcia pozytywnego wyniku przez młodzieżowe drużyny pożarnicze, niezbędnym jest na terenie gminy zapewnienie co najmniej jednego kompletu hydronetek, na których dzieci mogłyby poćwiczyć przed zawodami. Startowanie na hydronetkach przywiezionych dopiero na zawody, nie pozwala na zapoznanie się z ich indywidualną specyfiką pracy, a w konsekwencji powoduje utrudnienia, włącznie z nieukończeniem ćwiczenia bojowego oraz negatywne odczucia wśród dzieci i młodzieży. Dotyczy to również zapewnienia dla każdej drużyny MDP zestawu 4 węży W-52 o dł. 15m spiętych noszakami.
 7. Częstotliwość przeprowadzania zawodów ma bezpośredni wpływ na znajomość obowiązujących regulaminów ich rozgrywania, jak i osiągane wyniki. Zawody rozgrywa się wobec zgromadzonej społeczności i nie uzyskuje się właściwego efektu gdy zespoły uzyskują punkty karne lub nie kończą poszczególnych konkurencji.

II. Ustalenia szczegółowe (Przykładowy schemat)

 1. Za przygotowanie terenu i sprzętu pod zawody sportowo - pożarnicze oraz prawidłowe przeprowadzenie zawodów pod względem technicznym i organizacyjnym, odpowiedzialny jest komendant gminny, pełniący funkcję komendanta zawodów.
 2. Komendant gminny organizuje sobie odpowiednią liczbę strażaków ochotników, którzy jako służba porządkowo - organizacyjna, w pełni jemu podlega i jest dyspozycyjna przez cały czas trwania zawodów, włącznie z rozładunkiem i załadunkiem sprzętu oraz przeszkód (jeśli odbywa się to w dniu zawodów).
 3. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP, poprzez wytypowanie ludzi i nałożenie zadań do wykonania, zapewnia m.in. :
   -właściwą organizację ruchu na terenie rozgrywanych zawodów, rozstawienie pojazdów, sprzętu i ludzi,
   -przygotowanie torów do poszczególnych konkurencji i ustawienie przeszkód ( wg obowiązujących regulaminów oraz ustaleń),
   -odgrodzenie miejsca rozgrywanych ćwiczeń od miejsca przebywania osób postronnych,
   -organizację nagłośnienia oraz spikera zawodów,
   -zabezpieczenie medyczne podczas zawodów.
 4. Zabezpieczenie czynności przez służbę porządkowo - organizacyjną:
  a) W czasie trwania zawodów - ciągłe zabezpieczenie miejsca rozgrywanych konkurencji, przed osobami postronnymi i zawodnikami, którzy w danej chwili nie biorą udziału w rozgrywanych konkurencjach - min. 2 osoby.
  b) Przed rozpoczęciem sztafety MDP i OSP - min. 4 osoby:
    -ustawienie przywiezionych przeszkód tuż przed rozpoczęciem zawodów (tunel, nalewaki itp.) - 4 osoby,
    - przenoszenie przeszkód w przypadku niewłaściwego wytyczenia torów  i ustawienia przeszkód - 4 osoby,
    -wytyczenie chorągiewkami stref zmian, rowu itp. - 1 osoba,
    -ustawienie sprzętu organizatora na poszczególnych odcinkach, zebranie sprzętu
  w jedno miejsce i jego odpowiednie zabezpieczenie po zakończeniu konkurencji - 4 osoby.
  c) Przy ćwiczeniu bojowym MDP - min. 4 osoby:
    -zapewnienie sprzętu, armatury i sznurów do robienia węzłów - 2 osoby,
    -bieżące uzupełnianie wody w wiaderkach przy nalewakach - 2 osoby,
    -zwijanie węży W-52 i spinanie ich noszakami (2 komplety) - 2 osoby,
    -zebranie sprzętu w jedno miejsce i jego odpowiednie zabezpieczenie po zakończeniu konkurencji - 4 osoby.
  d) Przy ćwiczeniu bojowym OSP - min. 8 osób:
    -zabezpieczenie taśmą przed osobami postronnymi, miejsca startu jednostek - 1 osoba,
    -bieżące uzupełnianie wody w zbiornikach brezentowych - 2 osoby,
    -pomoc drużynie startującej w ściągnięciu w całości linii głównej i linii gaśniczych na zewnątrz toru (dopilnowanie, aby linie nie były rozpinane na torze) - 4 osoby,
    -ustawianie tarcz łamanych i pachołków oraz dopilnowanie aby za ich stanowiskami nie przebywały osoby postronne - l osoba.
  Łącznie potrzeba ok. 8 osób do zapewnienia prawidłowości przebiegu.