Odbiory obiektów przez PSP

Odbiory obiektów budowlanych prowadzone przez Państwowa Straż Pożarną

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. 2017.1332 z późn. zm.) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia inwestora lub osoby upoważnionej, przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym zajmując stanowisko w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, lub nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej, PSP powiadamia właściwego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagane dokumenty, które należy przedstawić w czasie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku:

1. Dokumentacja projektowa wraz z projektami branżowymi, uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeżeli projekt wymaga uzgodnienia).
2. Uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów, warunków technicznych i norm.
3. Decyzja - pozwolenie na budowę.
4. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (jeżeli w obiekcie są takie urządzenia wymagane):
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
- stałych urządzeń gaśniczych,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu.
5. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.
6.  Protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień,
- pomiar szczelności instalacji gazowej,
- protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych,
- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
7.  Protokoły z wykonanych zabezpieczeń:
- konstrukcji elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych.
8. Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności ITB oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
9. Aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
10.Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.Nr 80 poz. 563).
11.Drogi i kierunki ewakuacji powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą
PN-N-01256/02:1997.  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
12.W widocznym miejscu należy umieścić "Instrukcję postępowania na wypadek pożaru" wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02.

Obiekty, które wymagają uzgodnienia projektu budowlanego z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, na podstawie § 3 ust.1 i 2 rozporządznia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117) a w stosunku do których  zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną jest obligatoryjne to:
1.    Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2.    Budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3.    Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4.    Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2
5.    Obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2 ,
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2 ,
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 ,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6.    Garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7.    Obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
8.    Stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

9.    Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10.    Tunel o długości ponad 100 m;
11.    Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893)

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117), uzgodnienie jest wymagane.

Wniosek inwestora lub użytkownika obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania  obiektu budowlanego znajduje się w poniższym załączniku.

- Wniosek o dokonanie odbioru po zakończeniu budowy