Dokumenty do pobrania dla uczestników ćwiczeń

- Karta skierowania strażaka PSP

- Karta skierowania strażaka OSP

 

Wypełniając skierowania prosimy kierować się następującymi zasadami:

  • pliki nazywać wg. formatu "rok miesiąc dzień_nazwa OSP/PSP (np. 20190101_OSP Dukla lub 20190101_KP PSP Sanok);
  • w skierowaniu skracać nazwy druh na dh i druhna na dh.;
  • wiek podawać wyłącznie cyfrowo - np. 33 a nie 33 lata;
  • nazwę jednostki OSP/PSP wpisywać bez dopisywania OSP/PSP - np. Dukla, a nie OSP Dukla;
  • listę uczestników wpisywać w układzie alfabetycznym;
  • wpisywać datę testu wg formatu dd miesiąc rok - np. 3 stycznia 2019 roku;
  • karta skierowania w formie papierowej powinna być poprawnie wypełniona elektronicznie, wydrukowana i podpisana przez komendanta/prezesa/naczelnika (prosimy nie dopisywać odręcznie nazwisk kierowanych na test ratowników na wydrukowanej już karcie). Puste miejsca na karcie muszą być wykreślone - "wyzetowane".

Ponadto prosimy o poinformowanie uczestników testo o:

  • konieczności posiadania podczas testu dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • warunkach psychofizycznych organizmu niezbędnych do odbycia testu, tj. w ciągu 48 godzin niespożywaniu alkoholu ani zażywaniu innych środków psychoaktywnych oraz w ciągu 24 godz. niewykonywaniu czynności związanych z dużym i długotrwałym wysiłkiem fizycznym.